Sigortacılık Bilgileri


SİGORTA

Bir kişi veya kuruluşun para ile ölçülebilir menfaatlerin, ileride oluşabilecek hasar ve zararları karşılamak üzere, belirli bir ücret karşılığında teminata alınmasıdır.SİGORTA POLİÇESİ

Sigortacı ile Sigortalı arasında yapılan, Sigorta sartlarini gösteren sözleşmedir.SİGORTALANABİLİR MENFAAT

Sigorta ile güvence altına alınan, maddi ve manevi değerler üzerinde ki menfaatlerdir. Sigorta poliçesi yapılırken; sigortalanabilir bir menfaat ilişkisi gereklidir. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının yasal ve para ile ölçülebilir fiziki bir kaybı olmalıdır. Kanunlara, ahlaka ve adaba aykırı işlemler sonucu doğuran sigorta yapılamaz.ZEYİLNAME ( EK BELGE )

Poliçe süresi içerisinde, rizikoda meydana gelen her türlü değişikliği sigorta poliçesine yansıtmak üzere düzenlenen belge. (adres değişikliği, araç değişikliği, teminat artısı, teminat düşüşü vs…)TECDİTNAME ( YENİLEME )

Bir yıl süre ile düzenlenen sigorta poliçesinin, sigorta bitim tarihinden itibaren 1 yil süre ile yenilenmesi için düzenlenen süre uzatma poliçesi.SİGORTACI

Düzenlenen sigorta poliçesinde, poliçe şartları gereğince teminat veren sigorta şirketi.SİGORTA ETTİREN

Sigorta şirketine bir rizikonun sigortalanması talimatini veren ve sigorta ücretini ödeyen kişi ya da kuruluş.SİGORTALI

Düzenlenen sigorta poliçesi ile menfaatleri teminat altına alınan kişi ya da kuruluş.SİGORTA İSTEK FORMU ( SİGORTA TEKLİFİ )

Poliçe düzenlenmeden önce, sigorta şartlarını içeren ve poliçe düzenlenmesine esas alınan belge.RİSK

Sigortanın türüne göre teminat altına alınan tehlikeler.PRİM

Sigortacı tarafından verilen teminat karşılığında sigortalının ya da sigorta yaptıranın ödediği sigorta ücretidir.EKSİK SİGORTA

Sigorta poliçesi düzenlenen eşya, bina, araç vs.. malların sigorta bedelinin, bu malların gerçek bedelinden az olması durumunda eksik sigorta şartları geçerlidir. Bu durumda hasar anında ödenecek tazminatta eksik sigorta oranı kadar indirim uygulanır.